Najem lokali jest w polskim porządku prawnym regulowany przez Kodeks Cywilny oraz ustawę o ochronie praw lokatorów.

Sam najem lokalu jest umową, na mocy której w zamian za wynagrodzenie (czynsz) wynajmujący zgadza się (na czas oznaczony lub nieoznaczony) udostępnić najemcy lokal do używania.

Umowa taka nakłada na każdą z jej stron szereg obowiązków. W przypadku wynajmującego jest to obowiązek wydania najemcy lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w odpowiednim stanie. Należy przez to rozumieć dbanie o porządek i czystość pomieszczeń i urządzeń budynku, które służą do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia, dokonywanie napraw oraz zapewnienie działania istniejących instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku.

Do obowiązków najemcy należą przede wszystkim:

  • Opłacanie czynszu;
  • Utrzymywanie pomieszczeń, do których użytkowania jest on uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym;
  • Dbanie o utrzymanie we właściwym stanie części budynku przeznaczonych do wspólnego użytku.

Przepisy regulujące najem lokali przewidują też dla każdej ze stron przysługujące im prawa. Wynajmujący ma prawo uzależnić podpisanie umowy najmu od opłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności za najem mieszkania. Kaucja ta nie może jednak przekroczyć wartości dwunastu czynszów za dany lokal. Dodatkowo, celem zabezpieczenia czynszu i opłat, wynajmujący ma prawo ustanowić zastaw na ruchomościach najemcy, które wniesione zostały do lokalu. Ma on też prawo podwyższyć czynsz (wypowiadając uprzednio na piśmie dotychczasową wysokość kwoty przy jednoczesnym zachowaniu okresu wypowiedzenia). Ponadto, bez zgody wynajmującego najemca nie może podnajmować ani użyczać lokalu ani jego części, a w razie gdy najemca dokonał w lokalu nieuzgodnionych zmian, wynajmujący ma prawo utrzymać te zmiany (zwracając ich wartość najemcy) lub zażądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Najemcy z kolei przysługuje prawo wyznaczyć termin do dokonania koniecznych napraw, a w razie jego niedotrzymania przeprowadzić je na koszt wynajmującego. Gdy najęty lokal posiada wady ograniczające jego zdatność do użytku, najemca może domagać się obniżenia czynszu, a w pewnych przypadkach nawet wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów.

Powrót