Zatrudnienie po urlopie macierzyńskim

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać pracownicy umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego. Jednakże ochrona przed wypowiedzeniem umowy przysługująca pracownicy, ustaje w ostatnim dniu przebywania rodzica na urlopie związanym z opieką nad dzieckiem. Jednakże rodzic po urlopie macierzyńskim nie jest na straconej pozycji.

Czytaj także: Kiedy przysługuje umowa o pracę na czas nieokreślony?

Pracodawca jest zobowiązany dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku

Zgodnie z art. 183(2) kodeksu pracy pracodawca dopuszcza pracownika po urlopie macierzyńskim, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Powyższa regulacja służy ochronie pracownika powracającego do pracy po urlopie przed wypowiedzeniem stosunku pracy w sytuacji, gdy w okresie korzystania przez pracownika z urlopu, doszło do likwidacji przez pracodawcę stanowiska pracy. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na innym stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom pracownika. Przeniesienie pracownika na inne stanowisko nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Niestety powyższy przepis, pomimo iż obliguje pracodawcę do dopuszczenia pracownicy do pracy, nie chroni jej przed złożeniem przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę. Co istotne, w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, pracodawca powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia, czyli uzasadnić swoją decyzję np. likwidacją stanowiska pracy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia powództwa do sądu, który dokona oceny podstaw wypowiedzenia umowy i ich zasadności.

Udzielenie urlopu wychowawczego przedłuża ochronę przed wypowiedzeniem umowy

Zgodnie z Art. 186(8) § 1. kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  1. udzielenie urlopu wychowawczego — do dnia zakończenia tego urlopu,
  2. obniżenie wymiaru czasu pracy — do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

W przypadku urlopu wychowawczego i korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy ochrona rozpoczyna się już od dnia złożenia wniosku przez pracownika w ustawowym terminie (21 dni przed skorzystaniem z tego uprawnienia). W powyższych przypadkach wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez pracodawcę będzie dopuszczalne tylko w przypadku ogłoszenia upadłości, lub likwidacji pracodawcy, lub w sytuacji zaistnienia przesłanek uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jednakże w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o urlop albo obniżenie etatu po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa będzie się rozwiązywać w terminie wynikającym z tej czynności.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca jest zobowiązany dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. W tym zakresie obowiązują zasady jak w przypadku dopuszczenia do pracy pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego, co zostało opisane wyżej.

UWAGAPowyższe informacje stanowią ogólny zarys uprawnień przysługujących pracownikowi i pracodawcy. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia do zagadnienia w zależności od okoliczności faktycznych. Zachęcam do kontaktu z kancelarią, jeżeli nie jesteś pewna, jakie uprawnienia Ci przysługują.