Odszkodowania to świadczenia należne poszkodowanemu ze strony osób fizycznych lub osób prawnych (wliczając w to Skarb Państwa) za wyrządzone przez nie szkody lub szkody za które ponoszą odpowiedzialność. Rolą odszkodowania jest rekompensata poszkodowanemu strat finansowych poniesionych wskutek zdarzenia które wywołało szkodę. Należy tu brać pod uwagę zarówno tak zwaną szkodę rzeczywistą (czyli koszt przywrócenia stanu sprzed nastąpienia szkody) jak i utracone korzyści (zysk który mógł przypaść poszkodowanemu, gdyby szkoda nie miała miejsca).

Szczególną formą odszkodowania jest zadośćuczynienie, które przysługuje w przypadku, gdy wyrządzona szkoda ma charakter niemajątkowy (może to być na przykład naruszenie dobrego imienia, złamanie tajemnicy korespondencji lub też uszkodzenie ciała).

Odpowiedzialność odszkodowawczą dzielimy na odpowiedzialność deliktową (gdy szkoda jest następstwem działań niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego) oraz odpowiedzialność kontraktową (gdy jedna ze stron kontraktu nie wywiązała się lub nienależycie wywiązała się ze swoich zobowiązań zawartych w umowie).

Aby można mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej muszą współistnieć trzy określone przesłanki: bezprawność czynu, adekwatny związek przyczynowy i wina (umyślna lub nieumyślna).

Odszkodowania mogą przybrać jedną z dwóch form: restytucję naturalną (przywrócenie, o ile to możliwe, stanu sprzed nastąpienia szkody) lub rekompensatę pieniężną.

Powrót