Błędy medyczne na świecie

Czy zastanawialiście się kiedyś jak sprawy błędów medycznych wyglądają w innych krajach? Czy błędy medyczne na świecie też ciągną się latami? Kosztują równie dużo pieniędzy, nerwów i jak często kończą się przegraną pacjenta?

Ile spraw trafia do sądu? A może są inne metody rozpoznawania takich spraw – pozasądowe? Czy i jak często zawierane są ugody? Ile błędów popełnia się w poszczególnych krajach? Jak długo trwają postępowania? Kto ponosi odpowiedzialność za błędy – szpital, lekarz?

I to, co z pewnością zainteresuje Cię najbardziej – jakie są średnie wysokości zasądzanych odszkodowań? Jakie było najwyższe odszkodowanie zasądzone w danym kraju?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć w artykule, który jest na bieżąco aktualizowany o kolejne kraje.

Niemcy

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

W Niemczech, podobnie jak w Polsce odpowiedzialność za błędy medyczne ponoszą lekarze oraz odpowiednio placówki medyczne.

Jak rozumiany jest błąd medyczny?

Federalny Trybunał Sprawiedliwości określa jako błąd medyczny działanie lub zaniechanie sprzeczne ze standardem medycznym istniejącym w czasie zabiegu.

W szczególności błąd medyczny może polegać na wykonywaniu czynności medycznych w diagnostyce lub terapii:

 • niepotrzebnie,
 • z naruszeniem obowiązków zachowania staranności lub
 • na zaniechaniu podjęcia niezbędnych świadczeń medycznych.

W przypadku podejrzenia wystąpienia błędu medycznego należy zwrócić się do kasy chorych oraz zawiadomić lekarza o wystąpieniu błędu medycznego.

Ubezpieczenie

W Niemczech, tak jak w Polsce, lekarze są obowiązani posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W konsekwencji często dochodzi do polubownego zakończenia sprawy.

Polubownie czy sądownie?

Jeżeli polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe, poszkodowany może:

 1. zainicjować postępowanie przed komisjami eksperckimi i komisjami arbitrażowymi przy stowarzyszeniach lekarskich
 2. skierować sprawę na drogę postępowania sądowego

Postępowanie przed komisjami eksperckimi i komisjami arbitrażowymi przy stowarzyszeniach lekarskich

Postępowanie przed komisjami jest bezpłatne.

Czas trwania postępowania trwa średnio 15 miesięcy.

Postępowanie sądowe

Koszty sądowe zależne są od wartości przedmiotu sporu.

Przykład: kiedy wartość przedmiotu sporu – kwota, której domaga się powód wynosi 50 000 euro – opłata sądowa z którą należy się liczyć to 1803 euro. Do tych kosztów dochodzą koszty zastępstwa procesowego dla strony przeciwnej w razie przegranej – łącznie jest to koszt ok. 9 460 euro, które trzeba na początku przygotować.

Czas trwania postępowania trwa średnio 9 miesięcy.

Ciężar dowodzenia

W prawie niemieckim co do zasady na pacjencie spoczywa ciężar dowodu, że wystąpił błąd w leczeniu i był on przyczyną uszczerbku na zdrowiu.

Natomiast dowód związku przyczynowego musi być przeprowadzony z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością.

Odwrócenie ciężaru dowodu następuje w przypadku rażących błędów w leczeniu. Poszkodowany pacjent zwolniony jest z ciężaru dowodu, jeśli niezbędna z medycznego punktu widzenia czynność nie została udokumentowana. Stosuje się wtedy domniemanie, że lekarz nie zastosował danego świadczenia medycznego.

Sąd Najwyższy w Berlinie stwierdził, że dokumentacji medycznej przysługuje domniemanie prawdziwości zawartych w niech informacji, o ile została ona wypełniona we właściwym czasie

wyrok z dnia 10 stycznia 2013, sygn. akt 20 U 225/10

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za ból i cierpienie w wyniku błędu medycznego ustalana jest indywidualnie.

W szczególności pod uwagę brane są:

 • rozmiar urazu,
 • czas trwania leczenia i pobytu w szpitalu,
 • intensywność leczenia,
 • wiek poszkodowanego.

Statystyka

Najwyższe zadośćuczynienie

Najwyższe zadośćuczynienie zostało zasądzone w kwocie 700.000 euro.

Przypadek dotyczył nierozpoznania gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Wysokość średniego odszkodowania

Średnie wysokości zasądzanych odszkodowań dla wybranych spraw:

 • niewłaściwie leczona przepuklina 180 000 euro;
 • nieudana operacja odcinka szyjnego kręgosłupa 400 000 euro;
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego podczas operacji 250 000 euro.

Gdzie najczęściej dochodzi do błędów

Najczęściej kierowane są pozwy w dziedzinie:

 • chirurgii,
 • diagnostyki i
 • opieki okołoporodowej.

Ile spraw trafia do sądu

24,7 % spraw związanych ze zdarzeniami medycznymi trafia do sądu.

Ile spraw kończy się ugodą

31,61 % spraw sądowych zakończonych jest ugodą.

Hiszpania

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

Powództwo cywilne wytacza się przeciwko ubezpieczycielowi Służby Zdrowia lub przeciwko prywatnemu zakładowi opieki zdrowotnej.

Jak rozumiany jest błąd medyczny

W Hiszpanii, aby zgłosić błąd medyczny i pociągnąć lekarza do odpowiedzialności cywilnej, podobnie jak w Polsce, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. wina, czyli naruszenie zasad prawidłowego postępowania wynikających z reguł aktualnej wiedzy medycznej i standardów medycznych lub powszechnie obowiązujących zasad ostrożności;
 2. szkoda, czyli uszczerbek w chronionych dobrach pacjenta, który może przybierać postać szkody majątkowej bądź niemajątkowej;
 3. adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zawinionym działaniem bądź zaniechaniem lekarza/szpitala oraz szkodą, którą został dotknięty pacjent lub krzywdą jego lub członków jego rodziny.

Ciężar dowodzenia

Pierwszym krokiem, jeszcze przed wszczęciem samego postępowania, jest uzyskanie dokumentacji medycznej.

Dostęp do dokumentacji medycznej jest prawem każdego pacjenta, a na nieuzasadnioną odmowę wydania dokumentacji medycznej pacjentowi przysługuje tzw. wstępne postępowanie procesowe.

Za zaniechanie prowadzenia dokumentacji medycznej odpowiada szpital.

Polubownie czy sądownie?

Po otrzymaniu dokumentacji medycznej pacjent musi podjąć decyzję, czy próbuje pozasądowego zakończenia sporu – przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, czy od razu kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Średni czas trwania postępowania wynosi 2-3 lata.

Ubezpieczenie

W Hiszpanii nie wolno wykonywać zawodu lekarza bez posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wysokość odszkodowania

Średnie wysokości zasądzanych odszkodowań dla wybranych spraw:

 • 1 000 000 – 1 480 000 euro za błędy popełnione przy porodzie skutkujące niepełnosprawnością dziecka i opóźnieniem w rozwoju
 • 800 000 euro za opóźnienie pilnej operacji
 • 600 000 euro za opóźnienie badań diagnostycznych
 • 600 000 euro za brak informacji o możliwych sposobach leczenia
 • Statystyka

  Najwyższe zadośćuczynienie

  Najwyższe zadośćuczynienie zostało zasądzone w wysokości 5,5 mln euro. Błąd popełniony został podczas porodu.

  W wyniku pozasądowej ugody za obrażenia odniesione przez nieleczone urazy związane z krwotokiem mózgowym uzyskano 1 mln euro.

  Gdzie najczęściej dochodzi do błędów

  Błędy medyczne najczęściej występują w onkologii i neurologii.

  Najczęstszym przypadkiem błędu medycznego jest błędna diagnoza i opóźnienie w diagnozie.

  Ilość błędów

  Liczba błędów medycznych w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wzrosła aż o 25%.

  Wielka Brytania

  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

  W Wielkiej Brytanii najczęściej pacjenci pozywają NHS (National Health Service). Możliwe jest również pozowanie lekarza czy kliniki, w której doszło do błędu.

  Jak rozumiany jest błąd medyczny?

  W Wielkiej Brytanii nie każde działanie pracownika służby zdrowia jest kwalifikowane jako błąd medyczny.

  Aby mówić o błędzie medycznym, należy mieć do czynienia np.

  • z postawieniem błędnej diagnozy,
  • niepowiadomieniem pacjenta o potencjalnym ryzyku,
  • błędem podczas zabiegu lub operacji,
  • podaniem nieodpowiednich leków, czy
  • wdrożeniem niewłaściwego leczenia.

  Polubownie czy sądownie?

  Poszkodowany powinien rozpocząć dochodzenie swoich roszczeń od złożenia oficjalnej skargi do National Health Service lub odpowiedniej placówki medycznej.

  Po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi na skargę, poszkodowany może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Parlamentu i Służby Zdrowia.

  Jeżeli rezultat wniesionej skargi nie jest satysfakcjonujący dla poszkodowanego, możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego.

  Postępowanie sądowe

  Sprawy sądowe o błędy medyczne trwają ok. 3 lat.

  Ciężar dowodzenia

  Ciężar dowodzenia spoczywa na poszkodowanym.

  Aby poszkodowany mógł otrzymać odszkodowanie za błąd lekarski, muszą wystąpić odpowiednie przesłanki, tzw. 4D:

  1. do błędu medycznego doszło podczas oficjalnej wizyty w placówce medycznej (DUTY);
  2. personel medyczny nie zachował procesów i standardów, których powinien przestrzegać (DERELICTION);
  3. stan zdrowia poszkodowanego pogorszył się lub skutkował dodatkowymi cierpieniami w wyniku popełnionego błędu medycznego (DAMAGES);
  4. między błędem a jego konsekwencjami zaistniał związek przyczynowo-skutkowy (DIRECT CAUSE).

  Wysokość odszkodowania

  Co do zasady, odszkodowanie powinno pokryć wszelkie szkody, w szczególności:

  • odszkodowanie za cierpienie psychiczne i fizyczne poszkodowanego;
  • utrata zarobków;
  • koszty opieki i leczenia;
  • koszty recept i leków;
  • koszty adaptacji mieszkania do potrzeb poszkodowanego;
  • wydatki bieżące;
  • specjalistyczna opieka i sprzęt medyczny;
  • koszty pomocy w wykonywaniu pracy domowych;
  • koszty podróży z i do placówek medycznych.

  Statystyka

  Najwyższe zadośćuczynienie

  37 000 000 funtów otrzymał chłopiec, który w wyniku błędu medycznego doznał uszkodzenia mózgu.

  Wysokość średniego odszkodowania

  Średnia wysokość zasądzanych odszkodowań wynosi 50 000 funtów.

  Gdzie najczęściej dochodzi do błędów

  Najwięcej błędów medycznych dotyczy położnictwa.

  Ile spraw kończy się wygraną

  56% roszczeń poszkodowanych zostaje uwzględnionych przez sąd.

  W latach 2020-2021 NHS wypłaciła ponad 2,2 miliarda funtów za roszczenia odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych.

  Ile spraw kończy się ugodą

  W latach 2020-2021 aż 75% roszczeń rozwiązano polubownie.

  Austria

  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

  Zgodnie z austriackim prawem odpowiedzialność kontraktową ponosi podmiot, z którym pacjent zawarł umowę na leczenie – lekarz lub podmiot leczniczy.

  Jak rozumiany jest błąd medyczny?

  Błąd medyczny polega na nieuzasadnionym odstępstwie od ogólnie uznanych zasad nauk medycznych.

  Aby móc domagać się odszkodowania, należy spełnić następujące warunki:

  1. musi wystąpić szkoda, czyli uszczerbek na zdrowiu;
  2. szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem;
  3. szkoda musi zostać wyrządzona bezprawnie, co oznacza, że lekarz naruszył uznane zasady nauk medycznych;
  4. szkoda musi być zawiniona.

  Polubownie czy sądownie?

  W pierwszej kolejności pacjent może wystąpić z roszczeniem do lekarza prowadzącego lub szpitala.

  Jeżeli próba dochodzenia roszczenia odszkodowawczego nie przyniosła powodzenia, pacjent może skorzystać z pomocy:

  • rzeczników pacjentów
  • właściwego organu arbitrażowego (m.in. Wiedeńskiego Stowarzyszenia Medycznego, Izby Lekarskiej Dolnej Austrii).

  Postępowania pozasądowe są bezpłatne, jednakże decyzje nie są wiążące dla żadnej ze stron.

  Postępowanie sądowe

  Pacjent może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa cywilnego. Oznacza to, że może dochodzić roszczeń takich jako zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz kosztów postępowania.

  Ciężar dowodzenia

  W przypadku wystąpienia błędu medycznego na pacjenta nałożono nie tylko prawa, ale i obowiązki.

  Pacjent zobowiązany jest do minimalizacji szkody, czyli do podjęcia takiego działania, którego celem będzie niepowiększanie powikłań oraz do korzystania z dalszej opieki zdrowotnej.

  Wysokość odszkodowania

  Co do zasady, austriackiej prawo nie przewiduje żadnych ryczałtów, ale można rzec, że istnieją „sędziowskie taryfikatory” z których korzysta się przy ustalaniu zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

  Stawki te mają charakter orientacyjny.

  Jak wskazał Sąd Najwyższy

  Punktem odniesienia dla wysokości odszkodowania za ból i cierpienie jest kwota, która wyda się uzasadniona, aby poszkodowany mógł w inny sposób uzyskać pewne uzgodnienia i ulgę jako rekompensatę za doznane cierpienia.

  OGH 20b1666/07m

  Sąd ustala wysokość odszkodowania na podstawie:

  • rodzaju urazu,
  • wagi szkody,
  • czasu trwania i intensywności bólu:
   • lekki ból – ok. 100 euro za 24 godziny ciągłego bólu;
   • umiarkowany ból – ok. 220 euro za 24 godziny ciągłego bólu;
   • silny ból – ok. 330 euro za 24 godziny ciągłego bólu,
  • zdolności percepcji
  • potrzeby działań następczych,
  • dotkliwości operacji,
  • długości pobytu w szpitalu,
  • czasu trwania leczenia ambulatoryjnego,
  • wieku pacjenta i jego sytuacji zawodowej (perspektyw),
  • przewidywanego czasu trwania cierpienia,
  • konsekwencji psychologicznych.

  W szpitalach publicznych dostępne są tzw. fundusze odszkodowań dla pacjentów.

  Wypłaty z funduszu mogą nastąpić w przypadku rzadkich i poważnych komplikacji lub jeżeli szkody są „niejasne”.

  Statystyka

  Najwyższe zadośćuczynienie

  Najwyższe odszkodowanie w Austrii wyniosło do tej pory 218 000 euro.

  Kwotę tę przyznano młodemu człowiekowi, który uległ poważnemu wypadkowi spowodowanemu przez kierowcę pojazdu jadącego pod prąd, na skutego czego poszkodowany doznał tetraplegii.

  Wysokość średniego odszkodowania

  Średnia wysokość zasądzanych odszkodowań przedstawia się następująco:

  • drobne urazy fizyczne (np. nadwyrężenie kręgosłupa szyjnego) od 500 do 3.500 euro
  • poważne urazy fizyczne (np. wstrząs mózgu ze złamaniem nosa oraz złamaniem 12. kręgów piersiowych) 15.000 euro-120.000 euro

  Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

  Dochodzenie roszczeń następuje w drodze postępowania cywilnego (a także w postępowaniu karnym, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa).

  Pozwanym jest świadczeniodawca opieki zdrowotnej:

  • lekarz,
  • dentysta,
  • pielęgniarka,
  • terapeuta.

  Jak rozumiany jest błąd medyczny?

  Błąd w sztuce lekarskiej ma miejsce za każdym razem, gdy lekarz, szpital lub świadczeniodawca działa w wyniku zaniedbania, w szczególności gdy takie zaniedbanie skutkuje obrażeniami ciała lub śmiercią pacjenta.

  Świadczeniodawca działa w sposób niedbały, jeżeli odbiega od obowiazujących zawodowych standardów opieki.

  Ubezpieczenie

  Podmioty, które będą odpowiedzialne w razie popełnienia błędu, mogą uzyskać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, które rekompensuje koszty procesów sądowych związanych z błędami w sztuce lekarskiej.

  Polubownie czy sądownie?

  Przed wszczęciem postępowania poszkodowany powinien podjąć określone kroki, takie jak:

  1. powiadomienie świadczeniodawcy o zamiarze pozwania;
  2. uzyskanie opinii eksperta medycznego, który poświadcza zasadność podstawy powództwa;
  3. poddanie roszczenia do oceny zespołowi biegłych prawników i lekarzy lub uczestnictwo w mediacji.

  Postępowanie sądowe

  Koszty sądowe nie są zależne od wysokości kwoty, której powód się domaga. Opłaty są stałe.

  Przykład: niezależnie czy będziesz domagać się 50 mln $ czy 500 $ opłata będzie taka sama – zależna od Stanu np. w stanie Nowy York nadanie sygnatury sprawie wynosi 210$, zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem kosztuje 35$, opłata od apelacji 65$.

  Czas trwania postępowania trwa średnio rok.

  Ciężar dowodzenia

  Powód dla skutecznego roszczenia musi wykazać:

  1. istnienie obowiązku prawnego podjęcia opieki lub leczenia pacjenta przez szpital lub świadczeniodawcę opieki zdrowotnej;
  2. naruszenie obowiązku przez świadczeniodawcę przez niezastosowanie się do obowiązujących standardów;
  3. powstanie szkody, gdy naruszenie obowiązków było bezpośrednią przyczyną szkody.

  Bez szkody nie istnieją podstawy do roszczenia, niezależnie od tego, czy usługodawca dopuścił się zaniedbania.

  Wysokość odszkodowania

  Wysokość odszkodowania za ból i cierpienie w wyniku błędu medycznego ustalana jest indywidualnie.

  Statystyka

  Najwyższe zadośćuczynienie

  216,7 mln dolarów za błędną diagnozę udaru;

  172 mln dolarów za błędne podanie sterydów, a w konsekwencji doznanie przez pacjenta wstrząsu anafilaktycznego i napadów padaczkowych;

  62 mln dolarów za zainfekowanie podczas operacji i wdanie się gangreny;

  58,6 mln dolarów za uszkodzenie mózgu podczas porodu.

  Wysokość średniego odszkodowania

  Średnie odszkodowanie wynosi 250 000 $.

  Co ciekawe średnia wysokość odszkodowania w drodze ugody wynosi 300 000 $ – 380 000 $.

  Gdzie najczęściej dochodzi do błędów

  Najczęstsze rodzaje błędów medycznych:

  • błędy diagnostyczne,
  • błędy chirurgiczne,
  • błędy w stosowaniu leków.

  Ile spraw trafia do sądu

  Zaledwie 10-15% spraw o błędy medyczne rozwiązywanych jest sądowo.

  Ile spraw kończy się ugodą

  Aż 70% spraw o błędy medyczne rozwiązywanych jest pozasądowo – w drodze ugody.

  Francja

  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

  Odpowiedzialność za błędy medyczne może ponieść lekarz lub szpital.

  Co ciekawe – w odniesieniu do lekarzy – specjalistów zastosujemy szczególną kategorię winy, tzw. winę niewybaczalną (faute inexcusable). Jest to rodzaj winy przypisywany specjalistom w danej dziedzinie i zawiera w sobie swoisty element na kształt zarzutu, że posiadając fachową wiedzę powinni byli przewidzieć, iż określone, podjęte przez nich działanie doprowadzi w rezultacie do wyrządzenia szkody.

  Jak rozumiany jest błąd medyczny?

  Ustawa nr 2002-303 (zwana prawem Kouchnera), włączona do Kodeksu zdrowia publicznego, definiuje błąd lekarski jako niepożądaną sytuację, która pojawia się w ramach działalności medycznej – podczas diagnozy, profilaktyki, badań lekarskich, przepisywania leków, wywołująca uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

  Polubownie czy sądownie?

  Pacjent może kierować roszczenia do:

  Okręgowej Komisji Rozjemczej i Odszkodowawczej (postępowanie pozasądowe).

  Sądu powszechnego, jeżeli błąd medyczny wystąpił w prywatnym zakładzie opieki zdrowotnej lub z winy lekarza wykonującego prywatną praktykę.

  Sądu administracyjnego, jeżeli błąd wystąpił w publicznych zakładzie opieki zdrowotnej lub z winy pracującego tam lekarza.

  Ponadto środowisko zawodowe może podjąć środki dyscyplinarne wobec lekarza, jeżeli błąd wynika z nieznajomości zasad etyki zawodu.

  Postępowanie sądowe

  Koszty sądowe zależne są od wartości przedmiotu sporu.

  Średni czas trwania postępowania trwa ok 12-14 miesięcy.

  Ciężar dowodzenia

  W razie wykrycia błędu medycznego przez pracownika służby zdrowia, należy poinformować poszkodowanego o błędzie medycznym w terminie 15 dni.

  Pacjent ma prawo do odszkodowania, ale aby je otrzymać konieczne jest wykazanie poniesionej szkody. Celem obliczenia należnego odszkodowania należy wziąć pod uwagę m.in. czasowe bądź trwałe upośledzenie funkcji życiowych, czy pomoc pielęgniarki/lekarza w powrocie do zdrowia.

  Wysokość odszkodowania

  Skala odszkodowań waha się między 1500 euro za „drobne urazy” do ponad 100 000 euro za najpoważniejsze przypadki błędów medycznych.

  Statystyka

  Najwyższe zadośćuczynienie

  Najwyższe zadośćuczynienia oscylują w kwotach ponad 1 mln euro.

  Wysokość średniego odszkodowania

  Średnie wysokości zasądzanych odszkodowań dla najpoważniejszych w skutkach błędów kształtują się na poziomie 106 000 euro.

  Gdzie najczęściej dochodzi do błędów

  Najczęstsze błędy medyczne we Francji to:

  • błędna diagnoza,
  • niepotrzebne zabiegi,
  • zbędne badania i testy,
  • błędy w podawaniu leków,
  • nieskoordynowana opieka,
  • infekcje nabyte w trakcie pobytu w szpitalu.

  Czechy

  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

  W Czechach, podobnie jak w Polsce odpowiedzialność za błędy medyczne ponoszą lekarze oraz odpowiednio placówki medyczne.

  Jak rozumiany jest błąd medyczny?

  Błąd medyczny rozumiany jest jako zaniechanie w planowaniu lub wykonaniu działania, które mogło przyczynić się lub przyczyniło się do niezamierzonego wyniku.

  Polubownie czy sądownie?

  Postępowanie w sprawie błędu w sztuce medycznej rozpoczyna się od pozyskania dokumentacji medycznej.

  Następnie poszkodowany może złożyć skargę w zakładzie opieki zdrowotnej na działanie lub zaniechanie lekarza.

  Jeżeli pacjent nie zgadza się z rozstrzygnięciem może złożyć odwołanie do właściwego organu administracji publicznej.

  Niezależnie od powyższego pacjent może złożyć skargę do Czeskiej Izby Lekarskiej bądź wniosek do Rzecznika Zdrowia.

  Jeżeli polubowne załatwienie sprawy nie wystarcza, pacjent może złożyć pozew do sądu, a w przypadku poważnych błędów w sztuce lekarskiej wszczyna się postępowanie karne przeciwko lekarzom.

  Postępowanie sądowe

  Koszty sądowe zależne są od wartości przedmiotu sporu i wynoszą 4% wartości przedmiotu sporu.

  Przykład: kiedy wartość przedmiotu sporu – kwota, której domaga się powód wynosi 50 000 czeskich koron – opłata sądowa z którą należy się liczyć to 2000 koron. Do tych kosztów dochodzą koszty zastępstwa procesowego dla strony przeciwnej w razie przegranej.

  Czas trwania postępowania trwa średnio 12-18 miesięcy.

  Wysokość odszkodowania

  Wysokość odszkodowania za ból i cierpienie w wyniku błędu medycznego ustalana jest indywidualnie.

  W szczególności pod uwagę brane są:

  • doznany ból i cierpienie;
  • utracone zarobki;
  • koszty leczenia;
  • opłaty za przejazd;
  • koszty opieki.

  W przypadku śmierci pacjenta, jego najbliżsi mogą ubiegać się zwrotu kosztów pogrzebu, a także rekompensaty za cierpienia psychiczne związane z utratą bliskiej osoby.

  Statystyka

  Najwyższe zadośćuczynienie

  Najwyższe zadośćuczynienie zostało zasądzone w kwocie 8 mln koron czeskich.

  Otrzymała je kobieta sparaliżowana wskutek błędu medycznego tytułem rekompensaty.

  Przypadek dotyczył nierozpoznania gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

  Wysokość średniego odszkodowania

  Średnie wysokości zasądzanych odszkodowań dla wybranych spraw:

  • 400 tys. koron czeskich otrzymał mężczyzna, któremu zoperowano zdrową nerkę.
  • 10 tys. koron czeskich otrzymali rodzice za śmierć rocznej córki w ramach pozasądowej ugody.

  Gdzie najczęściej dochodzi do błędów

  Najczęstsze błędy medyczne w Czechach to:

  • infekcje,
  • błędna lub opóźniona diagnoza,
  • nieprawidłowe podanie leku,
  • zastosowanie niewłaściwej procedury medycznej.

  Ile spraw kończy się ugodą

  Większość spraw rozpoznawana jest w ramach polubownego postępowania przed Czeską Izbą Lekarską.

  Dania

  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

  W Danii za błędy medyczne nie odpowiada lekarz, lecz placówka medyczna.

  Jak rozumiany jest błąd medyczny?

  System odszkodowań obejmuje każdego, kto korzysta z opieki zdrowotnej lub kupuje lekarstwa w Danii.

  Nie ma znaczenia, czy do urazu doszło w instytucji prywatnej czy publicznej.

  Prawo do odszkodowania aktualizuje się, jeżeli:

  • doświadczony specjalista postąpiłby inaczej i w ten sposób uniknięto by szkody (zasada specjalisty);
  • istnieją komplikacje, których co prawda nie można było uniknąć, ale przekraczają dopuszczalne standardy (zasada uczciwości)
  • nastąpiła awaria sprzętu medycznego;
  • szkody można było uniknąć, gdyby zastosowano inną metodę leczenia.

  Aby zgłosić błąd medyczny i pociągnąć placówkę medyczną do odpowiedzialności cywilnej, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  1. doznanie kontuzji
  2. wystąpienie szkody

  Kontuzja rozumiana jest jako pogorszenie stanu zdrowia pacjenta z powodu leczenia lub podanych leków.

  Kontuzji można doznać z powodu

  • opóźnionego lub nieprawidłowego leczenia,
  • błędnej diagnozy,
  • powikłań pooperacyjnych,
  • skutków ubocznych leków,
  • a także używaniu wadliwych urządzeń, implantów lub sprzętu.

  Kontuzja musi powodować szkodę fizyczną lub finansową w postaci utraty dochodów (także przyszłej utraty dochodów w związku z utratą zdolności do pracy), trwałej niepełnosprawności, kosztów leczenia, a także ból i cierpienie.

  Jeżeli powyższe warunki są spełnione, pacjent może ubiegać się o odszkodowanie.

  W przypadku podejrzenia wystąpienia błędu medycznego należy zwrócić się do kasy chorych oraz zawiadomić lekarza o wystąpieniu błędu medycznego.

  Polubownie czy sądownie?

  Po pierwsze, pacjent, który podejrzewa wystąpienie błędu medycznego może zgłosić błąd medyczny upoważnionemu pracownikowi służby zdrowia.

  Po drugie, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od Stowarzyszenia Odszkodowań dla Pacjentów (Patienterstatnigen).

  Jeśli pacjent nie zgadza się z decyzją, może odwołać się do Duńskiej Agencji ds. Skarg Pacjentów (Styrelsen for Patientklager).

  Jeśli pozasądowe próby rozwiązania sporu zawiodą, pacjent może wnieść sprawę do sądu.

  Postępowanie sądowe

  Koszty sądowe zależne są od wartości przedmiotu sporu.

  Średni czas rozpatrywania skarg wynosi ok. 5 miesięcy.

  Średni czas rozpatrywania sprawy przez Stowarzyszenie Odszkodowań dla Pacjentów wynosi rok.

  W 2021 r. średni czas rozpatrywania sprawy przez sąd wynosił 13 miesięcy.

  Wysokość odszkodowania

  Wysokość odszkodowania za ból i cierpienie w wyniku błędu medycznego ustalana jest indywidualnie i zależy od wielu czynników, w tym od rozmiaru poniesionej szkody i wynikłych konsekwencji.

  Statystyka

  Wysokość średniego odszkodowania

  W 2017 r. przyznano łącznie ok. 750 mln DKK tytułem odszkodowania od Stowarzyszenia Odszkodowań dla Pacjentów.

  Gdzie najczęściej dochodzi do błędów

  Najczęściej do błędów dochodzi w zakresie podawania leków.

  Ile spraw kończy się ugodą

  W 2021 r. na 326 416 zdarzeń niepożądanych 918 spraw zakończyło się ugodą.