Błędy medyczne (niekiedy nazywane również błędami w sztuce lekarskiej, błędami lekarskimi lub błędami w sztuce medycznej) to nieumyślne, lecz zawinione działania, zaniedbania lub zaniechania pracowników służby zdrowia (do których zaliczamy nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale też ratowników medycznych, położne, a nawet pielęgniarki i farmaceutów), które wpływają negatywnie na zdrowie pacjenta, powodując u niego ciężkie powikłania lub śmierć.

Błędy medyczne mogą dotyczyć różnych sfer działań lekarskich, zaliczamy do nich na przykład błędną diagnozę lub mylną interpretacje wyników badań, nieprawidłowy wybór metod leczenia (w tym terapia niewystarczająca lub zbyt agresywna i powodująca niekorzystne dla pacjenta efekty uboczne których można było uniknąć), sytuacje, gdy pomimo prawidłowego doboru terapii prowadzona ona była w sposób niewłaściwy oraz gdy uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spowodowane są zła organizacją pracy w samej placówce medycznej.

Błędy medyczne mogą rodzić roszczenia o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, których możemy dochodzić w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym. W ich toku możemy domagać się wypłaty świadczeń jednorazowych — odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia lub przyznania świadczenia okresowego – renty na zwiększone potrzeby lub z tytułu utraty widoków na przyszłość oraz utraty zdolności do pracy. W sytuacji, gdy wskutek błędu medycznego trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy stan pacjenta nie ulegnie w przyszłości pogorszeniu, możliwe jest ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

Jeżeli do zdarzenia doszło w szpitalu i nie upłynęło dużo czasu warto zastanowić się nad szybszą, tańszą, pozasądową drogą dochodzenia roszczeń przed jedną z wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Sprawa o błąd lekarski może też stać się przedmiotem postępowania karnego.

Powrót