Podstawowym warunkiem umożliwiającym podział majątku wspólnego małżonków jest ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Najczęściej spotykaną (acz niejedyną) okolicznością w której to następuje jest uprawomocnienie się wyroku rozwodowego. Podział majątku może nastąpić nie tylko po rozwodzie, ale również przed nim lub w trakcie trwania sprawy o rozwód.

W określonych przypadkach (gdy na przykład jedna ze stron umyślnie trwoni majątek) można starać się, by sąd orzekł o zniesieniu wspólności majątkowej z datą wsteczną. Podział majątku może nastąpić na drodze sądowej lub też na mocy ugody zawartej z drugą stroną.

Aby dokonać podziału majątku w sądzie konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego i uiszczenie stosownej opłaty.

Podział majątku wspólnego może przybrać jedna z trzech form: podział w naturze, przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączna własność wraz z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka oraz egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Udziały w majątku wspólnym zazwyczaj uznaje się za równe, jednak każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów w majątku z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Należy jednak pamiętać, że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Powrót