Jak uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności?

Zostałeś prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności (potocznie zwaną więzieniem)? Zastanawiasz się czy to już koniec czy da się coś jeszcze zrobić? Czy da się uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności?

Każda historia, każda sprawa jest inna. Poniżej zobaczysz w jaki sposób udało nam się pomóc jednemu z naszych Klientów. Na potrzeby tego wpisu nazwiemy go fikcyjnie Karol.

Stan faktyczny

W 2018 roku do 3K zgłosił się Pan Karol z prośbą o poprowadzenie jego sprawy.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco:

  • na początku 2015 roku został prawomocnie skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;
  • z uwagi na trudną sytuację rodzinną Sąd odroczył mu wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 1 roku;
  • okres odroczenia miał się skończyć w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy.

Podczas pierwszego spotkania z 3K padło jedyne możliwe pytanie:

Co dalej? 

Adwokat Zespołu 3K zaproponował skorzystanie z art. 152 kodeksu karnego wykonawczego (dalej: k.k.w.) i złożenie wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Warunki formalne

Skorzystanie z tej opcji było możliwe albowiem spełnione zostały warunki formalne takie jak:

  • łączny okres odroczenia wykonania kary wynosił 1 rok 
  • orzeczona wobec Pana Karola kara pozbawienia wolności nie przekraczała 1 roku

Przebieg postępowania

Postępowanie w sprawie złożonego wniosku trwało i trwało i trwało (przyczyny takiego stanu rzeczy mogą stać się przyczynkiem do odrębnej, długiej i barwnej opowieści, ale nie o tym w tym wpisie), aż w końcu w styczniu 2020 r. na posiedzeniu, po zamknięciu przewodu sądowego, Sąd… umorzył postępowanie.

Dlaczego? Albowiem już po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed wydaniem postanowienia w sprawie doszło do zasadniczej zmiany przepisów!

Zmiana przepisów

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw uchylono art. 152 k.k.w., dlatego zdaniem Sądu postępowanie wykonawcze wszczęte z wniosku obrońcy o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności po rocznym odroczeniu należało umorzyć.

Nie trzeba nikomu opisywać nastrojów Pana Karola i Adwokata Zespołu 3K po tym jak usłyszeli decyzję Sądu.

Dewizą Zespołu 3K jest jednak:

nie poddajemy się i zawsze walczymy do końca.

Tak było i w tym przypadku.

Zażalenie

W sprawie zostało złożone zażalenie.

Na jakiej podstawie? 

Zdaniem Adwokata Zespołu 3K Sąd umarzając postępowanie obraził art. 4 § 1 kodeksu karnego (dalej: k.k.) albowiem nie zastosował sformułowanej w tym przepisie reguły intertemporalnej, nakazującej w przypadku zmiany regulacji prawnych stosowanie przepisów względniejszych. Zgodnie z tą zasadą ustawa nowa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie jest surowsza dla sprawcy.

Co to oznacza? 

Faktem było, że obowiązujące od 5 października 2019 r. przepisy nie przewidują możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary na podstawie art. 152 k.k.w. 

Stosowanie przepisów względniejszych dla sprawcy

Niemniej jednak Sąd winien rozważyć zastosowanie wobec Pana Karola art. 4 § 1 k.k. i zastosowanie przepisów ustawy w brzmieniu do dnia 5 października 2019 r., której przepisy zezwalały na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 1 roku pozbawienia wolności tym bardziej, że udzielone Panu Karolowi odroczenie trwało okres co najmniej roku, i która to ustawa jest dla Pana Karola względniejsza, skoro czyn przez niego popełniony miał miejsce przed datą zmiany przepisów.

Uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Sąd drugiej instancji postanowieniem z marca 2020 r. w całości podzielił argumentację Adwokata Zespołu 3K, uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Oczekiwanie

Kolejne miesiące to był czas oczekiwania na wyznaczenie terminu posiedzenia, a co było utrudnione z przyczyn bardziej – czyli epidemii, i mniej – brak aktualnej karty karnej, obiektywnych.

Mamy to!

W końcu, po ponad 2 i pół roku od pierwszej wizyty Pana Karola w 3K, we wrześniu 2020 r., Sąd przychylił się do wniosku Adwokata Zespołu 3K i warunkowo zawiesił Panu Karolowi wykonanie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 lata.

Panu Karolowi dziękujemy za zaufanie i za piękny bukiet wieńczący długotrwałą współpracę.

Wstrzymanie wykonania orzeczonej kary do czasu wydania prawomocnego orzeczenia

Skoro dotrwaliście do końca tej historii to musimy się z Wami podzielić jeszcze jedną istotną informacją. Pan Karol mógł spokojnie oczekiwać rozstrzygnięcia w sprawie złożonego wniosku, albowiem Adwokat Zespołu 3K skutecznie wstrzymał wykonanie orzeczonej kary do czasu wydania prawomocnego orzeczenia.