Odwołanie od kary administracyjnej za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji

Nie wiesz jak napisać odwołanie od kary administracyjnej za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji? Zastanawiasz się co ma PIS (powiatowy inspektor sanitarny) do nałożonej na Ciebie kary? O tym czym się różni mandat od kary administracyjnej i jakie to ma znaczenie już pisałam. Tutaj rozbieram na czynniki pierwsze karę administracyjną.

Zanim przejdę do części praktycznej i tego jak się odwołać powinieneś poznać trochę teorii, która pomoże Ci lepiej zrozumieć w jaki sposób rozumiana jest kwarantanna, izolacja, co to jest obowiązkowa hospitalizacja.

Kara administracyjna w teorii

Kto, za co i kiedy może nałożyć karę administracyjną?

Kara administracyjna może zostać nałożona za niedopełnienie obowiązku albo naruszenie obowiązującego zakazu np. za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji.

Aby mogła zostać nałożona musi istnieć odpowiednia norma kompetencyjna zawarta w ustawie – inaczej mówiąc ustawa musi przewidywać możliwość nałożenia kary za naruszenie określonych obowiązków albo naruszenie określonych zakazów. W przypadku naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji są to Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi , tj, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r., w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Zakazuje się opuszczania miejsca:

1) izolacji lub izolacji w warunkach domowych

2) kwarantanny

– chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo organ inspekcji sanitarnej postanowi inaczej.

art. 34 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obowiązkowej hospitalizacji podlegają:

– osoby chore i podejrzane na zachorowanie na:

o. zakażenie biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności:

– bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS)

– zakażenia koronawirusem SARS-COV-2

– zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS)

§ 1 pkt. 2 lit. O rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Karę administracyjną nakłada organ administracyjny, który otrzymał odpowiednie uprawnienie, w drodze decyzji administracyjnej. Warto wiedzieć, że wymiar kary ma charakter uznaniowy zarówno w zakresie wysokości nałożonej kary jak w ogóle samego faktu nałożenia kary.

W razie stwierdzenia naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

Art. 15 zzzn ustawy z 2.03.2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji

Każdy może inaczej rozumieć enigmatycznie brzmiące naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji. O ile w teorii wydaje się to jasne, to w zderzeniu z praktyką napotyka liczne problemy jak rozumieć poszczególne pojęcia i co można, a czego nie można robić, aby nie narazić się na karę.

Hospitalizacja

Hospitalizacja oznacza przyjęcie do szpitala celem leczenia (diagnostyki). Zasadą jest, że przyjęcie do szpitala wymaga świadomej i dobrowolnej zgody pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego), natomiast wyjątkiem jest przymusowa hospitalizacja.

Przymusowa hospitalizacja polega na przyjęciu i pozostawieniu pacjenta w szpitalu celem leczenia wbrew jego woli i jest związana z chorobami zakaźnymi i psychicznymi. W celu zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore lub podejrzane o zachorowanie podlegają przymusowej hospitalizacji. Obowiązek dotyczy chorób zakaźnych zawartych w Rozrządzeniu Ministra Zdrowia.

Kto decyduje o przymusowej hospitalizacji?

O przymusowej hospitalizacji decyduje lekarz, który przyjmuje do szpitala, kieruje do izolacji kwarantanny lub zleca izolację w warunkach domowych.

Co decyduje o tym czy zostanę w szpitalu czy zostanie zlecona kwarantanna domowa?

Lekarz w każdym przypadku indywidualnie będzie oceniał stopień zagrożenia dla zdrowia publicznego i na tej podstawie (własnej oceny) podejmie odpowiednią decyzję.

Środki przymusu bezpośredniego (użycie siły)

Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób ktoś może Cię zmusić do przymusowej hospitalizacji to zacytuję kolejny przepis:

Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

art. 36 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.

Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.

Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.

Każdy z tych środków nie powinien być stosowany dłużej niż 24 godziny.

Kwarantanna

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególne niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Może być prowadzona w miejscu zamieszkania lub w innym wyznaczonym obiekcie. Jej przestrzeganie podlega kontroli przez uprawniony organ (głównie Policja). Obowiązek obejmuje również osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Największe problemy praktyczne napotyka określenie dokładnej daty rozpoczęcia oraz zakończenia kwarantanny.

Jak liczyć czas rozpoczęcia kwarantanny?

Czas rozpoczęcia kwarantanny liczymy od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Przykład: W poniedziałek zostałeś skierowany na kwarantannę na 14 dni. Początek Twojej kwarantanny zaczyna się we wtorek. 

Jak długo może trwać kwarantanna?

W praktyce mówi się o 14 dniach, ale zgodnie z art. 34 ust. 2 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ten okres wynosi nawet do 21 dni i co ciekawe może być wobec tej samej osoby stosowany wielokrotnie.

Jak liczyć czas zakończenia kwarantanny?

Na tym tle jest najwięcej problemów. Wynikają one najczęściej z błędnego oznaczenia początku kwarantanny.

Przykład: W poniedziałek o godz. 10:00 zostałeś skierowany na 14 dniową kwarantannę. Teoretycznie przez cały poniedziałek nie możesz zrobić nawet zakupów na kolejne 2 tygodnie. 2 tygodnie później przekonany, że kwarantanna się już skończyła, we wtorek o godz. 15 udajesz się do sklepu. Niestety złamałeś zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny.

W podanym przykładzie czas odbywania kwarantanny i liczenia 14 dni zacznie się we wtorek i skończy 2 tygodnie później we wtorek o północy. Dopiero w środę będziesz mógł wyjść z domu bez łamania zakazu.

Izolacja

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Obowiązkowej izolacji podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

Odwołanie od kary administracyjnej w praktyce

Jak wygląda postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej pieniężnej?

Karę administracyjną nakłada PIS (państwowy inspektor sanitarny) w drodze decyzji administracyjnej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Oznacza to, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku zapłaty.

Termin na zapłatę wynosi 7 dni. Po upływie tego terminu może zostać wszczęta egzekucja administracyjna.

Odwołanie od kary administracyjnej

Gdzie się odwołać?

Odwołanie od kary administracyjnej za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji składamy do wojewódzkiego inspektora sanitarnego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W jakim terminie można się odwołać?

Odwołanie możliwe jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na co warto zwrócić pisząc odwołanie?

Pisząc odwołanie od kary administracyjnej za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji warto pamiętać m. in. o wniosku o wstrzymanie natychmiastowego rygoru wykonalności.

W razie pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku z jednej strony damy sygnał organowi odwoławczemu, że istnieją ważne powody, dla których nie jesteśmy w stanie zapłacić kary np. 30 000 zł w terminie 7 dni. A z drugiej ograniczymy ryzyko narażenia się na konieczność zapłaty wysokich odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli w Twoim przypadku nastąpiło zdarzenie, które spowodowało, że musiałeś naruszyć obowiązek kwarantanny – tzw. siła wyższa – koniecznie to akcentuj – organ nie może na Ciebie nałożyć kary. Co to jest siła wyższa? Jest to zdarzenie i okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć lub których nie mogłeś przezwyciężyć np. w lokalu, w którym odbywałeś kwarantannę wybuchł pożar. Co istotne jest to zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nad którym człowiek nie panuje.

Warto również zwrócić uwagę na warunki osobiste, które posiadasz np. nie posiadasz majątku ani możliwości jego zdobycia na pokrycie nałożonej na Ciebie kary. Nawet jeżeli nie uda się całkowicie uchylić nałożonej kary, może jest szansa na jej zmniejszenie.

Czy to odwołanie kończy drogę postępowania w sprawie o nałożenie kary administracyjnej za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji?

Wniesienie odwołania, a nawet jego rozpoznanie jeszcze nie kończy postępowania w sprawie o nałożenie kary administracyjnej. Od decyzji wojewódzkiego inspektora sanitarnego można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. A następnie można wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak widzisz jest to droga długa i składająca się z wielu etapów.

Przedawnienie

Jeżeli została na Ciebie nałożona kara administracyjna za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji to musisz się liczyć z tym, że przedawnienie nastąpi dopiero po 5 latach.

Ale uwaga!

Bieg terminów przedawnienia przewidziany przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

art. 15 zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ponadto jeżeli ogłosisz upadłość bieg terminu zostanie przerwany i rozpocznie swój bieg od nowa od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. 

Koszty

Z jakimi łącznymi kosztami musisz się liczyć?

Nie licząc administracyjnej kary pieniężnej której koszt wynosi do 30 000 zł (wymierzona indywidualnie) musisz się liczyć z następującymi kosztami:

A) koszty przed sądami administracyjnymi

  • 4% wartości przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 100 zł jeżeli kara wynosi do 10 000 zł;
  • 3% wartości przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 400 zł jeżeli kara wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;

B) skarga na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym – 100 zł.

C) opłaty za czynności adwokackie – wyceniane indywidualnie.

W razie wygranej powinieneś otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów – w tym kosztów adwokackich.

Przykład odwołania od nałożenia kary administracyjnej

Została na Ciebie nałożona kara administracyjna za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w kwocie 30 000 zł.

Chcesz się odwołać.

W pierwszej kolejności składasz odwołanie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Za to nic nie płacisz.

Wojewódzki inspektor sanitarny utrzymuje w mocy decyzję wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Nadal nie zgadzasz się z wydaną decyzją. Składasz skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Tutaj koszt w podanym przykładzie wyniesie 900 zł (3% z 30 000 zł).

Jeżeli decyzja nadal zostanie utrzymana w mocy, a uzasadnienie nie przekonało Cię – składasz skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Koszt wynosi połowę tego, co płaciłeś składając skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przykładowo w sprawie, gdzie została nałożona kara w wysokości 30 000 zł będzie to 450 zł.

Jak wygląda egzekucja administracyjna?

Ponieważ egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zastanawiasz się z pewnością co to oznacza.

Postępowanie egzekucyjne w administracji różni się od tradycyjnego postępowania egzekucyjnego. Na niekorzyść dla dłużnika.

Przykładowo zamiast wezwania do zapłaty możesz dostać upomnienie. I nawet jeżeli potraktujesz to jako przypomnienie i zapłacisz we wskazanym w upomnieniu terminie – i tak zostaniesz obciążony kosztami tego upomnienia (ok 12 zł). Z Twojego konta pewnego dnia mogą zniknąć środki, które wynikają z nałożonej na Ciebie kary. Razem z dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi oraz najczęściej wysokimi opłatami bankowymi.

Jeżeli została na Ciebie nałożona kara administracyjna za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji – nie czekaj tylko działaj!

Jeżeli potrzebujesz pomocy – przygotowałam dla Ciebie specjalną ofertę – wzór odwołania, który dostaniesz wraz z prostym przewodnikiem jak go uzupełnić za jedyne 59 zł (w tym 23% VAT). Zainteresowany?

Jeżeli chcesz mi zlecić sporządzenie indywidualnego odwołania lub skargi – napisz.