PPK a urlop macierzyński

Czy będąc na urlopie macierzyńskim zostanę automatycznie zapisana do PPK? To jedno z najczęstszych pytań jakie pojawiają się w związku z wprowadzaniem w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

Odpowiedź brzmi TAK, przebywając na urlopie macierzyńskim zostaniesz zapisana do PPK jeżeli:

 1. Ukończyłaś 18, ale nie przekroczyłaś 54 lat i posiadasz co najmniej 3 miesięczny staż zatrudnienia (osoby, które ukończyły 55 lat i nie przekroczyły 70 lat mogą przystąpić na swój indywidualny wniosek);
 2. Zanim rozpoczęłaś urlop macierzyński byłaś:
  • Pracownikiem (z wyłączeniem pracowników młodocianych i na urlopach górniczych);
  • Osobą wykonująca pracę nakładczą;
  • Osobą na umowie agencyjnej, zlecenia lub innej umowie o świadczenie usług do której zastosowanie znajdują przepisy o zleceniu, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu;
  • Członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Spełniając powyższe warunki, mimo iż przebywasz na urlopie macierzyńskim, zostaniesz objęta zawartą w Twoim imieniu przez zatrudniający Cię podmiot umową o prowadzenie PPK.

Powyższe, poza osobami pozostającymi na urlopie macierzyńskim, znajdzie zastosowanie do osób przebywających na urlopach rodzicielskich, ojcowskich czy wychowawczych.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, również będąc na urlopie macierzyńskim możesz z niego zrezygnować składając deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat.

PPK — Ile z pensji?

Wpłaty dzielą się na podstawowe i fakultatywne oraz na te uiszczane przez pracownika i przez pracodawcę.

Co do zasady wysokość wpłat podstawowych na PPK wynosi:

 • 2% Twojego wynagrodzenia brutto, która zostanie potrącona z Twojego wynagrodzenia (tj. wpłata podstawowa pracownika)
 • 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto wpłacana przez zatrudniający Cię podmiot (tj. wpłata podstawowa pracodawcy).

Natomiast wpłaty fakultatywne mogą być uiszczane w wysokości:

 • Do 2% Twojego wynagrodzenia brutto (tj. wpłata dodatkowa pracownika)
 • Do 2,5% Twojego wynagrodzenia brutto (tj. wpłata dodatkowa pracodawcy).

PPK — Dopłaty z funduszu pracy

Dodatkowo każdy, w tym osoby na urlopach macierzyńskich, może liczyć na dopłaty finansowane z Funduszu Pracy:

 • 250 zł – wpłata powitalna (wypłacana po upływie pełnych 3 miesięcy uczestnictwa w PPK);
 • 240 zł – dopłata roczna (warunkiem jej otrzymania jest zasilenie swojego rachunku w PPK w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma składek podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia, np. w 2019 r. będzie to kwota 472, 50 zł (6 x 2250 zł x 3,5%).

Pamiętaj, że program oszczędzania w ramach PPK jest wprowadzany stopniowo, aktualnie implementują go podmioty zatrudniające ponad 250 pracowników, podczas gdy od 1 stycznia 2020 r. obowiązek obejmie podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób.