Środek karny- zawiadomienie sądu rodzinnego o celowości pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich

Ostatnim środkiem karnym stosowanym w prawie karnym jest zawiadomienie sądu rodzinnego o celowości pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich.

Małoletni

Zgodnie z przepisami małoletni to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

Brak jest podstaw do ingerencji sądu rodzinnego w sytuacji, gdy osoba małoletnia zawarła związek małżeński i uzyskała w ten sposób status osoby pełnoletniej.

Przesłanki stosowania środka karnego

Sąd uznając za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich, lub opiekuńczych w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, lub we współdziałaniu z nim, zawiadamia o tym właściwy sąd opiekuńczy.

Przesłanki:

  • popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego

Przestępstwo na szkodę małoletniego to takie, w którym małoletni jest osobą pokrzywdzoną.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego osoba pokrzywdzona to osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Szkoda, o której mowa musi mieć charakter realny. Nie można uznać, że popełnienie przestępstwa w okolicznościach mogących stanowić gorszący przykład dla małoletniego będzie uzasadniać obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego.

  • współdziałanie z małoletnim w popełnieniu przestępstwa

Współdziałanie z małoletnim w popełnieniu przestępstwa nie dotyczy tylko form zjawiskowych takich jak pomocnictwo, lecz każde współdziałanie, przejawiające się w jakiejkolwiek formie, w tym przybierające formę odrębnego przestępstwa np. paserstwa.

Zawiadomienie sądu rodzinnego

Zawiadomienie sądu rodzinnego ma miejsce po stwierdzeniu faktu popełnienia przestępstwa, a więc gdy zapadnie wyrok sądu karnego lub orzeczenie warunkowo umarzające postępowanie.

Zawiadomienie sądu rodzinnego ma miejsce nawet gdy małoletni jest dla sprawcy osobą postronną, nie musi podlegać jego władzy rodzicielskiej.

Obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego ma charakter obligatoryjny.