Wykonanie kary grzywny

Kara orzeczona przez sąd za popełnione przestępstwo musi być wykonana. Wykonanie kary grzywny następuje przez wezwanie do jej uiszczenia przez właściwy sąd.

Wezwanie do uiszczenia kary grzywny

Kara grzywny może zostać orzeczona jako kara samoistna bądź jako kara towarzysząca innej karze.

Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę grzywny, w celu dobrowolnego wykonania przez skazanego kary, prezes sądu lub upoważniony sędzia sądu zarządza wpisanie grzywny do dziennika należności sądowych.

Sąd właściwy wzywa skazanego do uiszczenia kary grzywny w terminie 30 dni.

Sądem właściwym jest sąd, który wydał orzeczenie w I instancji.

Treść wezwania powinna zawierać:

  • kwotę (w przypadku kary grzywny orzeczonej w systemie stawek dziennych kwota jest wynikiem pomnożenia liczby stawek dziennych przez ich wysokość określoną w wyroku);
  • termin (30 dni od doręczenia wezwania);
  • pouczenie o skutkach nieuiszczenia grzywny w wyznaczonym terminie (w razie nieuiszczenia kary grzywny w terminie, ściąga się ją w drodze egzekucji);
  • pouczenia, iż w razie nieuiszczenia kary grzywny w terminie sąd przekaże do biur informacji gospodarczej informację o powstaniu zaległości.

Egzekucja grzywny

W razie bezskutecznego upływu terminu, ściągnięcie grzywny w drodze egzekucji jest OBLIGATORYJNE.

Prezes sądu lub upoważniony sędzia sądu wykonującego karę grzywny zarządu przesłanie komornikowi polecenia egzekucyjnego wraz z załączonym tytułem wykonawczym.

Do tytułu wykonawczego należy załączyć odpis postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności wydanego z urzędu przez sąd wykonujący karę grzywny.

Brak zapłaty grzywny

Pamiętaj, że Sąd może, w przypadku braku zapłaty grzywny, zamienić ją na prace społeczne bądź na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Co zrobić po otrzymaniu kary grzywny?

Skazany może zawnioskować o rozłożenie grzywny raty.

Instytucja rozłożenia kary grzywny na raty odnosi się do kary grzywny orzeczonej w stawkach dziennych lub kwotowo.

Także w przypadku kary grzywny orzeczonej za przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe można skorzystać z tej instytucji.

Przesłanki rozłożenia grzywny na raty:

  • natychmiastowe wykonanie kary grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (skazany nie ma możliwości uiszczenia kary jednorazowo)

Ustaleń w tym zakresie dokonuje się biorąc pod uwagę stan majątkowy skazanego, zarobki, sytuację rodzinną, stan zdrowia skazanego, wykształcenie i zawód w powiązaniu z możliwościami zarobkowymi skazanego.

Zastosowanie instytucji rozłożenia na raty byłoby bezpodstawne, gdyby skazany posiadał dochody, które pozwalają na uiszczenie kary grzywny jednorazowo lub majątek, który umożliwia egzekucję grzywny.

  • zaistniał wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie (szczególna przesłanka, gdy kara grzywny ma był rozłożona na okres do 3 lat)

Wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie jest przykładem typowej klauzuli generalnej. przykładem takiej sytuacji jest znaczna wysokość grzywny.

Wniosek i orzeczenie sądu

Wniosek może złożyć sam skazany, jego obrońca, a także prokurator. Postępowanie może zostać wszczęte również z urzędu.

Pierwszy wniosek o rozłożenie na raty grzywny nie podlega opłacie. Od ponownego wniosku wnosi się opłatę w wysokości 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł.

Minimalny okres rozłożenia na raty wynosi 2 miesiące. Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający jednego roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia.

Jeżeli zaistnieje wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie, grzywna może być rozłożona na 3 lata.

Zastosowanie instytucji rozłożenia na raty grzywny orzeczonej za przestępstwo skarbowe może być uzależnione od zabezpieczenia wykonania grzywny na majątku skazanego.

Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia na raty grzywny lub jej odroczenia przysługuje zażalenie.