Zadatek, czyli co powinieneś wiedzieć zanim go uiścisz

W umowie zapisano krótko: „Kowalski winien uiścić zadatek w kwocie x”.

Taki lakoniczny zapis sprawia, że zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, a te stanowią, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Warto wiedzieć, że uiszczenie ZADATKU następuje w oparciu o fakturę ZALICZKOWĄ.

Uwaga! Wystawienie faktury zaliczkowej nie sprawi, że zadatek stanie się zaliczką, bo najważniejsze są postanowienia umowy.

W razie wykonania umowy ulega on zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, a jeżeli zaliczenie nie jest możliwe to ulega on zwrotowi.

Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu, albo niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności bądź ponoszą odpowiedzialność obie strony, to wówczas zadatek należy zwrócić, a obowiązek zapłaty możliwość sumy dwukrotnie wyższej odpada.