ŚRODEK KARNY- ZAKAZ WSTĘPU NA IMPREZĘ MASOWĄ

Środek karny- zakaz wstępu na imprezę masową jest kolejnym środkiem karnym wskazanym w przepisach prawa karnego.

Definicja

Imprezą masową jest:

 • impreza artystyczno-rozrywkowa

Imprezą masowo-artystyczną jest impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 lub w hali sportowej, w której liczba udostępnionych miejsc przez organizatora wynosi nie mniej niż 500 (oczywiście z zachowaniem zasad prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej).

 • impreza sportowa, w tym mecze piłki nożnej

Impreza sportowa to impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000, w przypadku hali sportowej nie mniej niż 300, lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej tego rodzaju, w którym liczba udostępnionych miejsc przez organizatora wynosi nie mniej niż 1000.

Za imprezę masową nie są uważane:

 • imprezy organizowane w teatrach, muzeach, kinach, bibliotekach, domach kultury i innych podobnych obiektach;
 • imprezy organizowane w szkołach i innych placówkach oświatowych;
 • imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa dzieci;
 • imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych;
 • imprezy sportu powszechnego, ogólnodostępnego i nieodpłatnego organizowane na terenie otwartym o charakterze rekreacji ruchowej;
 • imprezy organizowane przez pracodawców dla pracowników.

Istota środka karnego

Środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową polega na tym, iż sprawca czynu zabronionego nie może uczestniczyć w imprezie masowej. Zakaz obejmuje wszelkie imprezy masowe organizowane na terytorium RP oraz mecze piłki nożnej organizowane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium RP.

Kiedy można orzec środek karny?

Zakaz wstępu na imprezę masową może zostać orzeczony obok kary bądź samoistnie w sytuacji odstąpienia od wymierzenia kary, ponadto może być zastosowany tytułem środka zabezpieczającego.

Sąd orzeka środek karny w wypadkach wskazanych w ustawie. Jedynym warunkiem jest określenie, że wstęp sprawcy na imprezę masową zagraża dobrom chronionym prawem.

Możliwe jest orzeczenie tego środka karnego również za występek o charakterze chuligańskim, nawet jeżeli popełniony przez sprawcę czyn nie był związany z imprezą masową.

Przesłanki stosowania

Przesłanką do orzeczenia przez sąd wskazanego środka karnego jest skazanie za przestępstwo pozostające w związku z imprezą masową, tj. popełnione w czasie i miejscu trwania imprezy masowej.

Chociaż związek ten nie musi mieć charakteru czasowo-przestrzennego.

Przykład: pobicie kibiców drużyny przeciwnej udających się na dworzec kolejowy po zakończonym meczu piłki nożnej.

Powyższe prowadzi do wniosku, że sprawca nie musi w ogóle brać udziału w imprezie masowej, aby wobec niego został orzeczony zakaz wstępu na imprezę masową.

Przykład: przejaw agresji, przewodnia rola w popełnieniu przestępstwa, utrudnianie interwencji służbom porządkowym.

Obligatoryjne orzeczenie środka karnego

Sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu wstępu na masowe imprezy w razie ponownego skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku z imprezą masową.

W tej sytuacji sąd obligatoryjnie orzeka wobec sprawcy obowiązek przebywania w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem, w określonym miejscu stałego pobytu.

Czas stosowania

Środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową ma charakter terminowy i orzekany jest na okres od 2 do 6 lat.

Dodatkowe obowiązki

Sąd może nałożyć dodatkowy obowiązek w postaci przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w określonych miejscach stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego.

Dodatkowy obowiązek może trwać od 6 miesięcy do 12 miesięcy.

Obowiązek ten może zostać orzeczony w stosunku do sprawcy, wobec którego orzeczono już zakaz wstępu na imprezę masową sportową.

Alternatywą dla wskazanego wyżej obowiązku, gdy niemożliwe jest jego wykonanie, jest obowiązek stawiennictwa w jednostce policji w czasie trwania niektórych imprez masowych.

Obowiązek ten może zostać orzeczony na okres od 6 miesięcy do 6 lat i nie może przekroczyć okresu, na który orzeczono środek karny.

W przypadku orzekania dodatkowych obowiązków sąd powinien wskazać dokładnie o jakie imprezy masowe chodzi, w szczególności powinien określić:

 • nazwy dyscyplin sportowych,
 • nazwy klubów sportowych,
 • zakres terytorialny imprez, których obowiązki dotyczą.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Obowiązek orzekania zakazu wstępu na imprezy masowe występuje w stosunku do sprawców przestępstw określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, w przypadku sprawcy, który:

 • dopuścił się wnoszenia broni lub posiadał broń, materiały pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały wybuchowe na teren imprezy masowej;
 • podczas trwania masowej imprezy sportowej wdarł się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe albo wbrew zdaniu osoby uprawnionej tego terenu nie opuszcza;
 • podczas trwania imprezy masowej rzuca przedmiotem mogącym stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa albo w inny sposób zakłóca przebieg tej imprezy;
 • podczas trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy.