Okres próbny a ciąża

Kodeks pracy w sposób szczególny chroni kobiety w związku z szeroko pojętym macierzyństwem. Ochrona ta dotyczy nie tylko pracy w okresie ciąży, ale również zatrudnienia po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Z tego artykułu dowiesz się jak ma się okres próbny do ciąży.

Czy ochronie podlega również pracownica w ciąży na okresie próbnym?

Tak, ale zakres ochrony pracownicy w ciąży jest uzależniony od czasu trwania okresu próbnego.

Jeżeli umowa na okres próbny nie przekracza jednego miesiąca, to wtedy taka umowa może zostać wypowiedziana lub rozwiązana.

Jeżeli okres próbny przekracza jeden miesiąc to pracodawca nie może umowy ani wypowiedzieć ani rozwiązać, chyba że spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (czyli podstawy do tzw. zwolnienia dyscyplinarnego);
  • reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy

Art. 177 § 1 k.p. – Uchwała SN z 18.03.2008 r., II PZP 2/08

Czy umowa na okres próbny może ulec przedłużeniu do dnia porodu?

Tak, ale tylko w przypadku gdy umowa o pracę została zawarta na okres próbny przekraczający jeden miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Jak obliczyć czy upłynął trzeci miesiąc ciąży?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Sąd Najwyższy, który wskazał, że termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni), “albowiem każdy tydzień ciąży pracownicy liczy siedem kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od dnia poczęcia, a cztery takie tygodnie wskazują jednolicie miesięczny okres ciąży”(tak: wyrok SN z 5.12.2002 r., I PK 33/02).

We wskazanej sytuacji zatrudnienie ustaje dopiero w dniu porodu, a zatem po urodzeniu dziecka kobiecie nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego, ale ma zapewnione prawo do zasiłku macierzyńskiego.