Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najmniej konfliktową, a przez to najbardziej pożądaną formą zakończenia zatrudnienia, jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Porozumienie stron to w istocie umowa zawierana pomiędzy pracodawcą i pracownikiem rozwiązująca łączący ich stosunek pracy. Porozumienie można zawrzeć w dowolnej formie, również przez czynności konkludentne, jak i w każdym momencie zatrudnienia.

Z propozycją zawarcia porozumienia rozwiązującego może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca. W rzeczywistości najczęściej jedna ze stron składa ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem, a druga strona przyjmuje ofertę bądź odmawia jej przyjęcia.

Jeżeli jesteś pracodawcą, to pamiętaj, że Twoja odmowa rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem nie może naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Strony mogą rozwiązać za porozumieniem każdą umowę o pracę, a nadto stosunki pracy oparte na innej podstawie, wyłączywszy jedynie stosunek pracy na podstawie wyboru. Przeszkody w zawarciu porozumienia nie stanowi okoliczność, że umowa nie podlega wypowiadaniu, ani to, że pracownik jest objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem.

Uwaga! Istnieje możliwość zawarcia porozumienia z kobietą w ciąży, o ile miała ona w momencie składania oświadczenia woli świadomość swojego stanu.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron —  Co powinno zawierać porozumienie?

Porozumienie powinno zawierać zgodne oświadczenie pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę oraz określać datę ustania stosunku pracy.

Strony mogą swobodnie określić datę rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli tego nie zrobią, choćby w sposób dorozumiany, stosunek pracy rozwiązuje się w dacie zawarcia porozumienia.

Warto wiedzieć, że można zawrzeć porozumienie rozwiązujące także po dokonaniu wypowiedzenia przez jedną ze stron, ale przed upływem okresu tego wypowiedzenia.

Dodatkowo porozumienie może określać takie kwestie jak:

  • wypłata wynagrodzenia i wszelkich innych świadczeń;
  • sposób rozliczenia urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego;
  • przyznanie pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Zarówno w interesie pracodawcy jak i pracownika jest, aby porozumienie rozwiązujące obejmowało wszelkie istotne warunki na jakich ma dojść do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Z tego powodu zanim złożysz drugiej stronie ofertę porozumienia rozwiazującego to skonsultuj zapisy, które będziesz chciał w nim zawrzeć.