Odrzucenie spadku

Nikt nie chce spadku w którym znajdują się same długi, dlatego prawo daje nam możliwość taką jak odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku – Kiedy?

Odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Termin na jego złożenie wynosi 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania. Brak złożenia takiego oświadczenia jest jednoznaczny z uznaniem, iż przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Tylko wyjątkowo można uchylić się od skutków niezłożenia oświadczenia w terminie.

Co do zasady sytuacja jest klarowna, jeżeli należymy do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia w pierwszej kolejności (współmałżonek, dzieci). Najczęściej w takiej sytuacji znamy datę śmierci spadkodawcy. Wtedy data zgonu wyznacza nam początek biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jeżeli jednak spadkodawcą jest nasza daleka krewna, a kolejni spadkobiercy składają oświadczenia o odrzuceniu spadku, to może się okazać, że będziemy dziedziczyć po siostrze naszej babci (!).

W powyższej sytuacji termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku będzie liczony od dnia w którym dowiedzieliśmy się, że osoby dziedziczące przed nami złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku. Najczęściej nastąpi to w momencie kiedy przyjdzie do nas pismo z sądu informujące o toczącej się sprawie spadkowej albo taką informację uzyskamy od rodziny.

UWAGA! Jeżeli spadkodawca zmarł przed 18 października 2015 r. to wówczas co do zasady brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest równoznaczny z przyjęciem spadku wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe.

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym.

Oświadczenie można złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Treść oświadczenia o odrzuceniu spadku powinna zawierać:

  • imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania,
  • tytuł powołania do spadku (z ustawy lub z testamentu),
  • treść złożonego oświadczenia,
  • wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych,
  • wymienienie wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Pamiętaj, że jeżeli spadkobiercą jest Twoje małoletnie dziecko, to aby odrzucić spadek w jego imieniu, musisz na to uzyskać zgodę sądu rodzinnego.